تاییدیه آزمایشگاهی از مراجع معتبر داخلی و بین المللی

شرکت اوج صوت ماندگار شرق در تمامی مراحل تولید و تکامل محصولات تولید شده از آزمایشگاه های مرجع و معتبر کشوری و بین الملی یاری گرفته و با انجام مداوم آزمایشات گوناگون موفق به اخذ گواهی های زیر گردیده است

  • تاییده آزمایشگاه یورولب اروپا مستقر در کشور ترکیه
  • تاییدیه آزمایشگاه هوای پاک اندیشان پیشگام 
  • تاییدیه آزمایشگاه پاتولوژی رازی 
  • تاییدیه آزمایشگاه نیکوفارمدآریا 
  • تاییدیه آزمایشگاه پاتوبیولوژی دانش